VIGO planšetdatora lietotnes un mājaslapas Privātuma Politika

Jūsu Personas datu, kas ievākti mājsalapā www.vigo.health un VIGO lietotnes darbības nodrošināšanai, drošība un neaizskaramība ir mūsu prioritāte, ja ievērosiet šajā privātuma Politikā rakstītos noteikumus. Šajā Privātuma Politikā ir minēts kā, kādam mērķim ievācam un kā izmantojam Jūsu datus, kuros dalāties, kad lietojat mūsu mājalsapu vai lietotni. Lai iegūtu papildu informāciju par Personas datu ievākšanas procesu un izmantošanas mērķiem, lūdzam sazināties ar Īpašnieku.

Datu Pārzinis un Īpašnieks

VIGOBOT, SIA
Zirnu iela 21-10, Cesis, LV-4101, Latvija
info@vigo.health

Šīs Privātuma Politikas mērķiem nepieciešams definēt sekojošos jēdzienus:

“Lietotne” – lejupielādējama mobilā, planšetdatora vai datora programmatūra, kura pieder SIA “Vigobot” vai uzņēmums to apsaimnieko. Jēdziens “Lietotne” iekļauj visu audio, vizuālo un funkcionālo saturu un lietotnē pieejamās funkcijas.

“VIGO” vai “Mēs” – ir attiecināms uz SIA ”Vigobot” un jebkuru no uzņēmuma valdes locekļiem, nodaļu vadītājiem un darbiniekiem, aģentiem vai izplatītājiem. Šis termins attiecas arī uz uzņēmuma partneriem vai citām juridiskām personām, kuras ir līgumsaistībās ar uzņēmumu, ieskaitot viņu valdes locekļus, darbiniekus un a;gentus, līdz likumā noteiktajai robežai.

“Saturs” – visa vizuāla, audio vai tekstveida un cita veida informācija, kas iekļauta planšetdatora lietotnē VIGO un citā SIA “Vigobot” izstrādātajā programmatūrā, interneta vietnēs un uzņēmuma pārvaldītajos kanālos. Iekļaujot arī attēlus, videomateriālus, čata sarunas un citu informāciju, kas iekļauata Mūsu Pakalpojumos.

“Pakalpojums” -attiecināms uz visiiem uzņēmuma SIA “Vigobot” īpašumā esošajiem un pārvaldītajiem informācijas tehnoloģiju produktiem un pakalpojumiem (interneta vietnes, lietotnes, programmatūra), to saturu un tiem piesaistīto aparatūru, kas tiek izmantota, lai nodrošinātu augstāk minētos produktus un pakalpojumus.

“Lietotāji” – jēdziens paredz visas puses, kuras ir tieši vai netieši iesaistītas uzņēmuma SIA “Vigobot” izstrādāto produktu un sniegto pakalpojumu patērēšanā, un piekļūst tiem. Jēdzines “patērēšana” vai “piekļuve” nozīmē pieeju augstākminētajiem Pakalpojumiem un Saturam, to pārlūkošanu.

PIEKĻŪSTOT ŠAI PLATFORMAI VAI SAZINOTIES AR MUMS JŪS PILNĪBĀ PIEKRĪTAT ZEMĀK ESOŠAJIEM NOTEIKUMIEM PAR JŪSU DATU IEVĀKŠANU UN IZMANTOŠANU, KAS IEKĻAUTI ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ. JA VĒLATIES ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU, VARAT PĀRTRAUKT LIETOT MŪSU SNIEGTOS PAKALPOJUMUS UN PIEPRASĪT PROFILA INFORMĀCIJAS DZĒŠANU NO LIETOTNES VIGO.

Komunikācija par Jūsu veselības stāvokli

Piesakoties VIGO Pakalpojumu lietošanai, Jūs piekrītat dalīties savos datos ar Mums, kā arī Jūsu emocionālās un fiziskās veselības stāvokļa datu ievākšanai un apstrādei un Jūsu rehabilitācijas progresam. Jūs piekrītat arī komunikācijai par Jūsu pašreizējo veselības stāvokli un progresu e-pastā, lietotnes paziņojumos, telefoniski un citos mums piemērotos saziņas veidos. Jums ir tiesības izvēlēties ērtāko saziņas veidu, rakstiet info@vigo.health

Ja saņemat Mūsu Pakalpojumus no darba devēja apdrošināšanas, mēs nedalīsimies ar Jūsu personīgo veselības vai rehabilitācijas  informāciju ar Jūsu darba devēju vai uzņēmuma apdrošināšanas kompāniju. Mēs varam nosūtīt darba devējam vai apdrošināšanas kompānijai anonīmu vēstules vai rēķinus par pakalpojuma saņemšanas izmaksām. Jūsu veselības apdrošinātājam vai medicīnisko pakalpojumu nodrošinātājam varam nosūtīt identificējamas vēstules vai rēķinus.

Ievākto datu veidi

Mūsu ievākto Personas Datu veidi var tikt aprakstīti arī citās šīs Privātuma Politikas sadaļās vai kontekstuāli ietverti Datu ievākšanas sadaļā.

Personas Dati tiek ievākti automātiski, izmantojot Mūsu Lietotni vai nodoti brīvprātīgi ar lietotāja piekrišanu.

Izsekošanas sīkdatņu pielietošana – šīs lietotnes īzstrādātāju un īpašnieku vai trešo personu pakalpojumu, kurus izmanto šī lietotne, ja vien nav noteikts citādi, kalpo Lietotāju un viņu izvēļu identifikācijai, lai nodrošinātu personalizētu un kvalitatīvu pakalpojumu.

Īpašo kategoriju personas dati 

Pārzinis veic arī īpašo kategoriju personas datu jeb sensitīvo datu ievākšanu un apstrādi. Sensitīvie dati ir Lietotāja biometriskie un veselības dati. Šie dati tiek uzglabāti drošā datubāzē, nodrošinot ierobežota darbinieku loka (medicīnas profesionāļi, informācijas sistēmu uzturētāji) pieeju tiem.
Noteiktu datu neievākšanas gadījumā Lietotnes izmantošana var kļūt neispējama.

Lietotāji ir atbildīgi par visiem trešo personu datiem, kurus Lietotnei būs iespējams ievākt un publicēt izmantojot lietotāja profilu. Lietotājs pats ir atbildīgs par šo personu piekrišanu Datu izplatīšanai un publkācijai.

Informācija, ko Jūs mums sniedzat

Mēs ievācam un uzglabājam informāciju, ko Jūs mums sniedzat, kad reģistrējat Lietotnes lietošanai, uzstādāt savu profilu, iesniedzat informāciju par savu veselības stāvokli, kas atjaunojat savas e-pasta saziņas datus, piedalāties aptaujā, sazinaties ar Mums, iesniedzat jautājumus vai komentārus un citas atsauksmes.

Mēs prasām arī sensitīvus datus, piemēram, personas datus (vārdu, udzvārdu, dzimšanas datus), datus par Lietotāja veselības stāvokli vai finanšu informāciju – tikai to, kas nepieciešama maksājumu veikšanai. Lūdzam nesniegt Mums citu. šāda rakstura informāciju e-pasta vēstulēs, atsuksmju formās vai kā citādi.

Datu apstrādes veids un vieta

Apstrādes metodes

Datu Pārzinis korekti apstrādā Lietotāju datus un viņam jāpieņem visi atbilstošie datu drošības līdzekļi, lai novērstu neautorizētu piekļuvi, Datu noplūdi un neautorizētu Datu  iznīcināšanu.

Datu apstrāde notiek izmantojot datorus un/vai IKT atbalstītus rīkus, sekojot organizacionālajām procedūrām un mērķiem atbilstošiem modeļiem. Izņemot Datu Pārzini, ir gadījumi, kad Personas Datiem var piekļūt noteikti vadošajos amatos esošie darbinieki, kuri ir iesaistīti Lietotnes darbības nodrošināšanā un izvērtēšanā (pārdošanas, mārketinga daļas vadītājs, tehnisko pakalpojumu nodrošinātāji, hostinga pakalpojumu sniedzēji, aģentūras) Mūsu iecelts Datu Apstrādātājs. Šo personu saraksts var jebkurā laikā tikt pieprasīts no Datu Pārziņa.

Vieta

Personu Dati tiek apstrādāti Datu Pārziņa oficiālajā darba vietā un citu Personas Datu apstrādē iesaistīto pušu apstrādes centros. Plašākai informācijai, lūdzam sazināties ar Datu Pārzini.

Glabāšanas periods

Dati tiek uzglabāti visu Pakalpojuma sniegšanas periodu un laiku pēc tā, kas nepieciešams Datu  apstrādei vai citiem mērķiem, kas minēti šajā dokumentā. Lietotājs jebkurā laikā var pieprasīt Datu Pārzinim pārtraukt datu ievākšanu vai dzēst viņa Personas Datus no datubāzes. Gadījumi, kad dati var tikt glabāti pēc lietotāja profila dzēšanas, tie ir:
1) Uzglabāti Mūsu drošajos rezerves sistēmas serveros;
2) Uzglabāti, lai aizstāvētu mūsu tiesiskās intereses, ja to paredz kādas līgumsaistības vai likumi.

Ievākto datu izmantošana

Personas Datu izmantošanas mērķi tiek aprakstīti atbilstošajās šī dokumenta nodaļās. Ievākto informāciju mēs varam izmantot:

 • lai nodrošinātu Pakalpojumu nemainīgā kvalitātē, ieskaitot maksājumu apstrādi, pakalpojuma administrēšanu, iekšējos procesus, datu analīzi, testēšanu, pētniecību, traucējumu meklēšanu un novēršanu, statistiko analīzi un aptaujas;
 • lai nodrošinātu piekļuvi Mūsu Pakalpojumam;
 • lai nosūtītu Jums informāciju, kas nodrošina pieeju Pakalpojumam;
 • lai sazinātos ar Jums par Jūsu konta aktivitāti;
 • lai veidotu ziņojumus mūsu sadarbības partneriem, licencētājiem un pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem vai potenciālajiem Lietotājiem, iekļaujot informācijas apkopojumu par Pakalpojuma lietojumu;
 • lai sekotu likumiem un normatīvajiem aktiem;
 • lai īstenotu Mūsu tiesības, kas izriet no līgumsaistībām starp Mums un Lietotāju, ieskaitot rēķinu izrakstīšanu un samaksas ievākšanu;
 • ziņotu Jums par izmaiņām Pakalpojumā;
 • lai aizsargātu un saglabātu Pakalpojuma drošību, ieskaitot Lietotnes un tīmekļa vietnes ierobežotās piekļuves zonas;
 • jebkurā citā no informācijas sniegšanas mirklī aprakstītajiem veidiem;
 • jebkuram citam mērķim, kurm Jūs piekrītat.

Lietotnes pieprasītās atļaujas

Šī Lietotne var pieprasīt piekļuvi Lietotāja  e-pastam, lai veiktu informācijas, ieskaitot Personas Datu, ieguvi. Pieprasītās piekļuves atļaujas var būt:

Pamata personas dati

Šie dati iekļauj Lietotājavārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzimumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un atrašanās vietu (nosaka IP adrese). Noeiktu kontaktu informācija var kļūt redzama Lietotnes uzturētājiem, kā arī jebkura Jūsu tīmeklī publiskotā informācija.

Papildu informācija par Datu ievākšanas procesu

Tiesiska darbība

Lietotāja Personas Datus Datu Pārzinins var izmantot tiesiskiem mērķiem tiesas sēdē vai pirmstiesas procesuālajai darbībai, apsūdzībās, kuras izriet no Lietotnes un citu Pakalpojumu pretlikumīgas izmantošanas.

Lietotājs izsaka piekrišanu Datu Pārziņa iespējai nepieciešamības gadījumā izpaust Personas Datus kārtības sargiem.

Papildu informācija par Lietotāja Personas Datiem

Papildu informācija jau norādītajai šajā Privātuma Politikā Lietotājam var būt atrodama gan Lietotnes Saturā, gan sazinoties ar Datu Pārzini.

Sistēmu uzturēšana un darbību ierakstu žurnāls

Procesu un to uzturēšanas mērķim Lietotne un tās imantotie pakalpojumu sniedzēji var ievākt ar Lietotni veikto darbību  informāciju un datnes (sistēmas darbību ierakstu zurnāls), vai šim mērķim izmantot citus Personas Datus (šikdatnes, IP adrese u.c.).

Papildu informācija, kas nav iekļauta šajā Privātuma Politikā

Detaļas par Personas Datu ievākšanas procedūru un metodēm var tikt pieprasītas no Datu Pārziņa. Saziņai lūdzam izmantot šā dokumenta sākumā norādīto informāciju.

Lietotāju tiesības

Lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt papildu informāciju par viņu datu uzglabāšanu un konsultēties par datu drošības jautājumiem ar Datu Pārzini, pārbaudīt Datu pareizumu, piedāvāt labojumus, papildinājumus vai apturēt pretlikumīgas darbības ar tiem, to pārveidošanu anonīmā formātā, lai izvairītos no pretlikumīgas to izmantošanas, tāpat arī oponēt to likumīgai izmantošanai. Visi lūgumi nosūtāmi uz šā dokumenta sākumā norādīto adresi.

Lietotne neatbalsta “neizsekošanas” pieprasījumus.

Lai noskaidrotu, vai kāds no pakalpojumu sniedzējiem izmanto “neizsekošanas” pakalpojumus, lūdzu, izlasiet viņu tīmekļa vietnēs publicēto privātuma politiku.

Izmaiņas šajā Privātuma Poliikā

Datu Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas šajā Privātuma Politikā, pirms tam par to ziņojot Lietotājiem šajā vietnes lapā. Mēs iesakām bieži pārbaudīt šo sadaļu un kājenē esošo atjaunošanas datumu. Ja Lietotājs nepiekrīt kādam no šīs Privātuma Politikas apgalvojumam, Lietotājs var izbeigt Lietotnes izmntošanu un sazināties ar Datu Pārzini par savu Personas Datu dzēšanu. Ja nav noteikts citādi, spēkā esošā Privātuma Politika ir piemērojama visiem Lietotāju Personas Datiem, kas ir Datu Pārziņa pārvaldībā.