Privātuma Politika

Jūsu Personas datu, kas ievākti mājsalapā www.vigo.health un VIGO lietotnes darbības laikā, drošība un neaizskaramība ir mūsu prioritāte, ja ievērosiet šajā Privātuma politikā rakstītos noteikumus. Šajā Privātuma Politikā ir aprakstīts kā, kādiem mērķiem Mēs ievācam un izmantojam Jūsu datus, kuros dalāties lietojot Mūsu mājalsapu vai Lietotni, kā arī šo datu uzglabāšanas termiņu,  un nosacījumus, informāciju par Apstrādātājiem. Lai iegūtu papildu informāciju par Personas datu ievākšanas procesu un izmantošanas mērķiem, lūdzam sazināties ar Datu Pārzini, rakstot epastu uz info[at]vigo.health vai zvanot +371 25765595.

Datu Pārzinis un tā kontaktinformācija

Nosaukums: SIA Vigo Health

Adrese: Kronvalda bulvāris 4, Rīga, Latvija, LV-1010

E-pasts: info[at]vigo.health

Datu Pārziņa kontaktinformācija ir paredzēta ar datu drošību saistītu jautājumu risināšanai un datu ievākšanas un apstrādes atteikuma tiesību īstenošanai.

Šīs Privātuma Politikas mērķiem nepieciešams definēt sekojošos jēdzienus:

“Lietotne” – lejupielādējama mobilā, planšetdatora vai datora programmatūra, kura pieder SIA Vigo Health vai uzņēmums to apsaimnieko. Jēdziens “Lietotne” iekļauj visu audio, vizuālo, teksta un funkcionālo saturu, kā arī lietotnē veicamās darbības.

“Vigo Health” vai “Mēs” – ir attiecināms uz SIA Vigo Health un jebkuru no uzņēmuma valdes locekļiem, nodaļu vadītājiem un darbiniekiem, pilnvarotajām personām, aģentiem vai izplatītājiem. Šis termins attiecas arī uz uzņēmuma partneriem vai citām juridiskām personām, kuras ir līgumsaistībās ar uzņēmumu, ieskaitot viņu valdes locekļus, darbiniekus un aģentus, līdz likumā noteiktajai robežai.

“Apstrādātājs un Apstrādātāji” – Vigo Health pilnvarotās juridiskas un fiziskas personas, kuras apstrādā konkrēti viņām piešķirtas Lietotāju personas datu kategorijas tikai un vienīgi Vigo Health uzdevumā.

“Saturs” – visa vizuāla, audio, tekstveida un cita veida informācija, kas ievietota planšetdatora lietotnē VIGO un citā SIA Vigo Health izstrādātajā programmatūrā, interneta vietnēs un uzņēmuma pārvaldītajos mediju kanālos. Iekļaujot arī attēlus, videomateriālus, čata sarunas un citu informāciju, kas ir Vigo Health intelektuālais īpašums.

“Pakalpojums” -attiecināms uz visiiem uzņēmuma SIA Vigo Health īpašumā esošajiem un pārvaldītajiem informācijas tehnoloģiju produktiem un pakalpojumiem (interneta vietnes, lietotnes, programmatūra), to Saturu un tiem piesaistīto aparatūru, kas tiek izmantota, lai nodrošinātu augstāk minētās programmatūras darbību.

“Lietotājs un Lietotāji” – jēdziens paredz visas puses, kuras ir tieši vai netieši iesaistītas uzņēmuma SIA Vigo Health izstrādātās programmatūras un sniegto pakalpojumu patērēšanā, un piekļūst tiem. Jēdzines “patērēšana” vai “piekļuve” nozīmē pieeju augstākminētajiem Pakalpojumiem un Saturam, to pārlūkošanai un mijiedarbībai ar to.

PIEKĻŪSTOT ŠAI PLATFORMAI VAI SAZINOTIES AR MUMS, JŪS PILNĪBĀ PIEKRĪTAT NOTEIKUMIEM PAR JŪSU DATU IEVĀKŠANU UN IZMANTOŠANU, KAS IEKĻAUTI ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ. JA VĒLATIES ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU, VARAT PĀRTRAUKT LIETOT MŪSU SNIEGTOS PAKALPOJUMUS UN PIEPRASĪT PROFILA INFORMĀCIJAS DZĒŠANU NO LIETOTNES VIGO.

VIGO HEALTH NODROŠINA, KA JŪSU PERSONAS DATI NETIKS NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM BEZ JŪSU PIEKRIŠANAS

Dokumenta piemērošanas mērķi

Personas dati ir jebkura fizisko personu identifikācijai nepieciešamā informācija. 

Privātuma politiku piemēro fizisko un juridisko personu datu drošībai un aizsardzībai. Privātuma politika darbojas attiecībā uz:

Vigo Health piederošās Lietotnes abonentiem (fiziska vai juridiska persona, kas parakstījusi Abonēšanas līgumu) un Lietotājiem;

Fiziskām personām, kuras apmeklē Mūsu mājaslapu www.vigo.health.

Privātuma politika attiecas uz datu apstrādi netakarīgi no tā kādā formā un vidē Lietotājs sniedz savus datus un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formātā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem var tikt piesaistīti trešo personu pakalpojumi (Lietotāju datu analītikas pakalpojumi), kas ievāc un apstrādā pesidonimizētus Lietotāju datus. 

Ievākto datu veidi 

Mūsu ievākto Personas Datu veidi var tikt aprakstīti arī citās šīs Privātuma Politikas sadaļās vai kontekstuāli ietverti Datu ievākšanas sadaļā.

Personas Dati tiek ievākti automātiski, izmantojot Mūsu Lietotni vai nodoti brīvprātīgi ar Lietotāja piekrišanu.

Izsekošanas sīkdatņu pielietošana – šīs lietotnes izstrādātāju un īpašnieku vai Apstrādātāju pakalpojumu, kurus izmanto Lietotne, ja vien nav noteikts citādi, kalpo Lietotāju un viņu izvēļu identifikācijai, lai nodrošinātu personalizētu un kvalitatīvu pakalpojumu.

Mēs ievācam, uzglabājam un analizējam sekojošās datu kategorijas:

 • personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, bankas konta numurs);
 • personas kontaktinformācija  (e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese);
 • īpašo kategoriju dati (fiziskās un garīgās veselības stāvoklis, invaliditātes statuss, dzimums, miršanas statuss);
 • klienta dati (klienta numurs, klienta reģistrācijas datums, Rēķina apmaksas statuss); 
 • klienta analītikas dati (Lietotnes lietošanas biežums, pavadītais laiks, rehabilitācijas progress, skatītās sarunas un video);
 • lietotnes un gala ierīces dat (ierīces IMEI, IP adrese);
 • abonēšanas līguma dati (Līguma numurs, parakstīšanas/apstiprināšanas datums, pielikuma Rēķina numurs).

Īpašo kategoriju personas dati 

Pārzinis veic arī īpašo kategoriju personas datu jeb sensitīvo datu ievākšanu un apstrādi. Sensitīvie dati ir Lietotāja biometriskie un veselības dati. Šie dati tiek uzglabāti drošā datubāzē, nodrošinot ierobežota darbinieku loka (medicīnas profesionāļi, informācijas sistēmu uzturētāji) pieeju tiem. Sensitīvie dati tiek ievākti un apstrādāti tikai un vienīgi Pakalpojuma Abonenta līguma 2. punktā paredzētā mērķa sasniegšanai.

Noteiktu datu neievākšanas gadījumā Lietotnes izmantošana var kļūt neispējama. Šo datu ievākšana nepieciešama līgumsaistību izpildei, kas paredzētas Abonenta līguma 2. pantā.

Lietotāji ir atbildīgi par visiem trešo personu datiem, kurus Lietotnei būs iespējams ievākt un publicēt izmantojot lietotāja profilu. Lietotājs pats ir atbildīgs par šo personu piekrišanu Datu izplatīšanai un publkācijai.

Komunikācija par Jūsu veselības stāvokli

Piesakoties VIGO Pakalpojumu lietošanai, Jūs piekrītat dalīties ar saviem sensitīvajiem datiem, kā arī Jūsu emocionālās un fiziskās veselības stāvokļa datu ievākšanai un apstrādei, kas nepieciešams, lai sekotu Jūsu rehabilitācijas progresam un izstrādātu personalizētu rehabilitācijas programmu. Jūs piekrītat arī komunikācijai par Jūsu pašreizējo veselības stāvokli un progresu e-pastā, lietotnes paziņojumos, telefoniski un citos tam piemērotos drošas saziņas veidos. Jums ir tiesības izvēlēties ērtāko saziņas veidu, lai to darītu, rakstiet uz sveiki[at]vigo.health

Ja saņemat Mūsu Pakalpojumus no darba devēja apdrošināšanas, mēs nedalīsimies ar Jūsu personīgo veselības vai rehabilitācijas informāciju ar Jūsu darba devēju vai uzņēmuma apdrošināšanas kompāniju. Mēs varam nosūtīt darba devējam vai apdrošināšanas kompānijai anonīmas vēstules vai Rēķinus par pakalpojuma saņemšanas izmaksām. Jūsu personīgajam veselības apdrošinātājam vai medicīnisko pakalpojumu nodrošinātājam varam nosūtīt identificējamas vēstules vai Rēķinus.

Ievākto datu izmantošanas mērķi 

Mēs ievācam un uzglabājam informāciju, ko Jūs mums sniedzat, kad reģistrējaties Abonenta līguma saņemšanai (personas dati, kontaktinformācija, īpašo kategoriju dati) un Lietotnes lietošanas uzsākšanai (Lietotāja vārds, uzvārds, veselības un invalditātes stāvoklis), uzstādāt savu profilu, iesniedzat informāciju par savu veselības stāvokli, atjaunojat savas e-pasta saziņas datus, piedalāties aptaujā, sazinaties ar Mums, iesniedzat jautājumus vai komentārus un citas atsauksmes.

Mēs ievācam un apstrādājam arī īpašo kategrojiu datus (veselības, biometriskos, dzimuma) un citus personas datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus), datus par Lietotāja veselības stāvokli vai finanšu informāciju – tikai to, kas nepieciešama maksājumu veikšanai. Lūdzam nesniegt Mums citu šāda rakstura informāciju e-pasta vēstulēs, telefoniski, atsauksmju formās vai kā citādi.

Ievākto personas datu informāciju mēs varam izmantot:

 • lai identificētu Lietotāju;
 • Lai sniegtu ārstniecības atbalsta Pakalpojumu;
 • lai sagatavotu abonenta līgumu un abonēšanas Rēķinu;
 • Lietotnes pielāgošanai Lietotāja veselības stāvoklim;
 • lai ziņotu Jums par izmaiņām Pakalpojumā;
 • lai veiktu biznesa plānošanu un analītiku;
 • lai sagatavotu Lietotāja  progresa atskaiti;
 • saistošo likumu un normatīvo aktu izpildei;
 • lai nodrošinātu piekļuvi Mūsu Pakalpojumam;
 • lai sazinātos ar Jums par Jūsu konta aktivitāti;
 • lai nodrošinātu Pakalpojumu nemainīgā kvalitātē, ieskaitot maksājumu apstrādi, pakalpojuma administrēšanu, iekšējos procesus, datu analīzi, testēšanu, pētniecību, traucējumu meklēšanu un novēršanu, statistiko analīzi un aptaujas;
 • lai nosūtītu Jums informāciju, kas nodrošina pieeju Pakalpojumam;
 • lai veidotu ziņojumus datu Apstrādātājiem, Mūsu sadarbības partneriem, licencētājiem un pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem vai potenciālajiem Lietotājiem, iekļaujot informācijas apkopojumu par Pakalpojuma lietojumu;
 • lai īstenotu Mūsu tiesības, kas izriet no līgumsaistībām starp Mums un Lietotāju, ieskaitot Rēķinu izrakstīšanu un samaksas ievākšanu;
 • lai aizsargātu un saglabātu Pakalpojuma drošību, ieskaitot Lietotnes un tīmekļa vietnes ierobežotās piekļuves zonas;
 • Citos specifiskos nolūkos par kuriem Lietotāju informē to ievākšanas brīdī.

Datu apstrādes veids un vieta

Vieta

Personu Dati tiek apstrādāti Datu Pārziņa oficiālajā darba vietā un citu Personas Datu apstrādē iesaistīto pušu (Apstrādātāju) apstrādes centros. Plašākai informācijai, lūdzam sazināties ar Datu Pārzini, rakstot uz šajā Privātuma politikā norādīto e-pasta adresi.

Glabāšanas periods

Personas dati tiek anonimizēti un uzglabāti drošā datu glabātuvē visu Abonenta līguma darbības periodu un vienu gadu pēc tā izbeigšanas, kas nepieciešams Lietotāja datu  analīzei vai tiesiskiem mērķiem, kas minēti šajā dokumentā. Lietotājs jebkurā laikā var pieprasīt Datu Pārzinim datu ievākšanas pārtraukšanu vai viņa Personas Datu dzēšanu no Pārziņa un viņa sadarbības partneru datubāzes. Gadījumos, kad dati var tikt glabāti pēc lietotāja profila dzēšanas, tie ir:

1) uzglabāti Mūsu drošajos rezerves sistēmas serveros datuapstrādes un analīzes mērķiem;

2) uzglabāti Mūsu sadarbības partneru datubāzēs viņu tiesisko interešu aizstāvībai, ja to paredz viņu reģistrācijas vietā spēkā esošie tiesību akti;

3) uzglabāti, lai aizstāvētu Mūsu tiesiskās intereses, ja to paredz kādas līgumsaistības vai tiesību akti;

4) Datu uzglabāšana notiek kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums tos glabāt (Rēķini tiek uzglabāti 5 (piecus) gadus saskaņā ar Grāmatvedības likumu).

Apstrādes metodes

Datu Pārzinis korekti apstrādā Lietotāju datus un viņam jāpieņem visi atbilstošie datu drošības līdzekļi, lai novērstu neautorizētu piekļuvi, Datu noplūdi un neautorizētu Datu  iznīcināšanu.

Datu apstrāde notiek izmantojot datorus un/vai IKT atbalstītus rīkus, sekojot organizacionālajām procedūrām un mērķiem atbilstošiem modeļiem. Izņemot Datu Pārzini, ir gadījumi, kad Personas Datiem var piekļūt noteikti vadošajos amatos esošie darbinieki, kuri ir iesaistīti Lietotnes darbības nodrošināšanā un izvērtēšanā (pārdošanas, mārketinga daļas vadītājs, tehnisko pakalpojumu nodrošinātāji, hostinga pakalpojumu sniedzēji, aģentūras) Mūsu iecelts Datu Apstrādātājs. Šo personu saraksts var jebkurā laikā tikt pieprasīts no Datu Pārziņa.

Lietotnes pieprasītās atļaujas

Šī Lietotne var pieprasīt piekļuvi Lietotāja e-pastam, lai veiktu informācijas, ieskaitot Personas Datu, ieguvi. Pieprasītās piekļuves atļaujas var būt:

Pamata personas dati

Šie dati iekļauj Lietotāja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzimumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un atrašanās vietu (nosaka IP adrese). Jebkura cita publiski pieejamainformācija par Lietotāju.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Datu pārziņa ievāktie Personas dati un jebkāda Pakalpojuma sniegšanas laikā saņemtā informācija tiek uzglabāta drošā datu glabātuvē un netiek nodota trešajām personām, izņemot gadījumus, kad:

 • Personas datu nodošana ir sabiedrības interesēs un noteikta ārējos normatīvajos aktos vai notiek droša līguma ietvaros un šī līguma uzdevumos paredzēts deleģēt kādu ar personas datu apstrādi saistītu funkciju (lietošanas datu analīzes ārpakalpojumu sniedzēji, maksājumu apstrādes un grāmatvedības pakalpojuma sniedzēji, bankas);
 • Tas noteikts ārējos normatīvajos aktos un nepieciešams Mūsu leģitīmo interešu aizstāvībai;
 • Lietotājs ir devis tam savu nepārprotamu piekrišanu.

Papildu informācija par Datu ievākšanas procesu

Tiesiskas darbības

Lietotāja Personas Datus Datu Pārzinins var izmantot tiesiskiem mērķiem tiesas sēdē vai pirmstiesas procesuālajai darbībai, apsūdzībās, kuras izriet no Lietotnes un citu Pakalpojumu pretlikumīgas izmantošanas.

Lietotājs izsaka piekrišanu Datu Pārziņa iespējai nepieciešamības gadījumā izpaust Personas Datus tiesībsargājošām institūcijām.

Papildu informācija par Lietotāja Personas Datiem

Papildu informācija jau norādītajai šajā Privātuma politikā Lietotājam var būt atrodama gan Lietotnes Saturā, gan sazinoties ar Datu Pārzini.

Sistēmu uzturēšana un darbību ierakstu žurnāls

Procesu un to uzturēšanas mērķim Lietotne un tās imantotie pakalpojumu sniedzēji var ievākt ar Lietotni veikto darbību  informāciju un datnes (sistēmas darbību ierakstu zurnāls), vai šim mērķim izmantot citus Personas Datus (sīkdatnes, IP adrese u.c.).

Papildu informācija

Detaļas par Personas Datu ievākšanas procedūru un metodēm var tikt pieprasītas no Datu Pārziņa. Saziņai lūdzam izmantot šā dokumenta sākumā norādīto informāciju.

Lietotāju tiesības

Lietotājs sniedz piekrišanu datu ievākšanai un apstrādei brīdī, kad apmeklē mājaslapu www.vigo.health, reģistrējas Lietotnes izmantošanai vai Lietotnes un ierīces komplekta saņemšanai, kā arī reģistrē Lietotāja profilu Lietotnē. 

Lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt papildu informāciju par viņu datu uzglabāšanu un konsultēties par datu drošības jautājumiem ar Datu Pārzini, pārbaudīt Datu pareizumu, piedāvāt labojumus, papildinājumus vai apturēt pretlikumīgas darbības ar tiem, to pārveidošanu anonīmā formātā, lai izvairītos no pretlikumīgas to izmantošanas, tāpat arī atsaukt piekrišanu to likumīgai izmantošanai. Visi lūgumi nosūtāmi uz šā dokumenta sākumā norādīto adresi.

Lietotājiem ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu datu ievākšanai un apstrādei rakstot uz sveiki[at]vigo.health. 

Datu apstrādes piekrišanas atsaukšana neietekmē Mūsu saņemtos un apstrādātos datus pirms Lietotāja piekrišanas atsaukšanas, ja vien nav veikts pieprasījums visu ievākto datu dzēšanai. 

Piekrišanas atsaukšana neietekmē tos datus, kas apstrādāti citos tiesiskos nolūkos.

Izmaiņas šajā Privātuma Politikā

Datu Pārzinim ir tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas šajā Privātuma Politikā, pirms tam par to ziņojot Lietotājiem šajā vietnes lapā. Mēs iesakām bieži pārbaudīt šo sadaļu un kājenē esošo atjaunošanas datumu. Ja Lietotājs nepiekrīt kādam no šīs Privātuma Politikas apgalvojumam, Lietotājs var izbeigt Lietotnes izmntošanu un sazināties ar Datu Pārzini par savu Personas Datu dzēšanu. Ja nav noteikts citādi, spēkā esošā Privātuma Politika ir piemērojama visiem Lietotāju Personas Datiem, kas ir Datu Pārziņa pārvaldībā.

Pierakstīties ziņām

Uzzini vairāk par insultu un atveseļošanās procesu ar Vigo ikmēneša ziņu lapu