VIGO LĪGUMA NOTEIKUMI

Šī līguma un ar to saistīto līgumattiecību izpildei Pārzinis, SIA “Vigobot” reģ.Nr. 44103119060, juridiskā adrese Zirņu iela 21-10, Cēsis, LV-4101, izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus apstrādās Klienta personas datus. Klienta personas datus Pārziņa uzdevumā ir tiesīga apstrādāt Adyen, CC, nod. maksātāja nr. NL817154243B01, addrese: Simon Carmiggeltstraat 6-50 1011 DJ, Nīderlande, kā maksājumu apstrādātājs, kā arī citas personas, kas ir no Pārziņa puses pilnvarotas veikt datu apstrādi. Klienta personas datu apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats, datu glabāšanas termiņš, Pārziņa leģitīmās intereses,personas datu saņēmēji, profilēšanā ietvertā loģika un paredzētās sekas, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija tiek norādīta Pārziņa Privātuma Politikā, kas ir VIGO līguma neatņemama sastāvdaļa.

1. Līgumā lietotie termini:

1.1. Lietotājs: fiziska persona, kas izmanto insulta rehabilitācijas lietotnes VIGO sniegtos pakalpojumus.

1.2. Abonents: fiziska vai juridiska persona, kas ir uz sava vārda/nosaukuma noslēgusi līgumu par digitālās insulta rehabilitācijas pakalpojumu (insulta rehabilitācijas lietotnes VIGO u.c.) saņemšanu no SIA “Vigobot”.

1.3. VIGO: SIA “Vigobot”, reģ.Nr. 44103119060, jur. adrese: Zirņu iela 21-10, Cēsis, Latvija, LV–4101.

1.4. Ierīce: planšetdators Apple iPad 7th Gen 10.2” Wi-Fi+Cellular 32GB Silver MW6C2HC/A un SIM karte.

1.5. Lietotne: SIA “Vigobot” izstrādātā insulta rehabilitācijas lietotne VIGO.

1.6. Komplekts: Lietotnes, Ierīces un Ierīcei paredzētā planšetdatora statīva vai Lietotnes un Ierīces nedalāma kopība.

1.7. Abonēšanas plāns: pašas Lietotnes un tai piemēroto nomas piederumu dažādas kombinācijas atbilstoši mājaslapā pieejamajai informācijai: vigo.health/lv/cenradis/

1.8. Pakalpojums: Abonēšanas plānam pakārtotais Komplekts vai Lietotne, kuru apmaksājis Abonents.

1.9.  Apstrādātājs: juridiska persona, kura Pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

1.10. Līgums: Ierīces nomas līgums vai Abonēšanas plāna līgums un šie noteikumi.

1.11. Mājaslapa: SIA “Vigobot” izveidota interneta vietne vigo.health, kas paredzēta pieteikuma   iesniegšanai un Abonēšanas plānu apmaksai.

2. VIGO sniegtie Pakalpojumi

2.1. Izstrādātājs sniedz digitālās insulta rehabilitācijas pakalpojumus Latvijas teritorijā ar Lietotnes un Ierīces starpniecību vai ar citiem piemērotiem līdzekļiem atbilstoši Abonēšanas plāna nosacījumiem.

2.2. Pakalpojuma cena tiek noteikta atbilstoši VIGO Mājaslapā sadaļā Cenrādis norādītajai informācijai un tiek skaidri atspoguļota rēķinā. VIGO sagatavo un nosūta Abonentam uz  Līgumā  norādīto korespondences adresi Abonenta izvēlēto avansa rēķina veidu, turpmāk tekstā- Rēķins, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.3. VIGO Pakalpojuma apstiprinājuma elektroniskā pasta vēstulē sniedz apstiprinājumu vai noraidījumu Lietotnes izmēģinājumam, lietošanas nosacījumiem un termiņu vai citu informāciju. VIGO apstiprinājums uzskatāms tikai par rezervāciju. Pieeja Lietotnei vai Komplekts Abonentam tiek nodrošināts tikai pēc tam, kad viņš samaksu par Pakalpojumu veicis pilnā apmērā.

2.4. Abonents apmaksā Rēķinu pilnā apmērā saskaņā ar Rēķinā norādīto termiņu.

3. Pakalpojumu saņemšanas nosacījumi

3.1. Līguma parakstīšanai  Abonentam nepieciešams norādīt personas informāciju (vārds, uzvārds, personas kods), kā arī kontaktinformāciju (adrese, e-pasts, tālruņa numurs). Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. VIGO ir tiesības atteikt Līguma noslēgšanu, nepaskaidrojot iemeslu.

3.2. Abonents var mainīt Abonēšanas plānu, rēķinu saņemšanas veidu, kā arī datus par sevi (korespondences adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni), rakstot no Līgumā reģistrētā e-pasta VIGO klientu akalpošanas komandai uz e-pastu: info[at]vigo.health. Lai identificētu Abonentu, var tikt izmantota Lietotāja e-pasts vai IP adrese. VIGO ir tiesības veikt Abonenta identifikācijas pārbaudi, uzdodot papildu jautājumus. Attālināti sniegta informācija un/ vai iesniegums un/ vai piekrišana datu apstrādei ir uzskatāma par rakstveida iesniegumu, ja notikusi Abonenta identifikācija, un tā ir saistoša Abonentam.

4. Pakalpojumu izmantošanas termiņi un nosacījumi

4.1. Noslēdzot Līgumu, Abonentam tiek piešķirts viņa izvēlētais un apmaksātais Abonēšanas plāna veids un izsniegts atbilstošais Komplekts (ja tas paredzēts iegādātajā Abonēšanas plānā). Lietotni var sākt izmantot 2 darbdienu laikā pēc apmaksas un paroles uzstādīšanas, savukārt Komplektu uzreiz pēc profila paroles uzstādīšanas un SIM kartes aktivizēšanas. Komplekta piegādi VIGO veiks 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pakalpojuma apmaksas.  Gadījumā, ja Abonents noslēdz Līgumu, bet Pakalpojums netiek apmaksāts 7 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, tas tiek izbeigts, iestājoties visām sekām, kas izriet no šī Līguma, tajā skaitā, bet ne tikai, tiek izbeigts ar Līgumu saistītais Nomas līgums un/ vai jebkādi citi saistītie līgumi un vienošanās.

4.2. Pirms Pakalpojuma lietošanas apmaksas un uzsākšanas Abonentam un Lietotājam jāiepazīstās un jāapstiprina sava piekrišana VIGO Lietošanas noteikumiem un Pirkuma atcelšanas noteikumiem, kuri pieejami Mājaslapas sadaļās Lietošanas noteikumi un Pirkuma atcelšanas noteikumi.

4.3. Komplekts tiek nodots un atdots, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa. Jebkuri Komplekta bojājumi, ja tādi ir, atzīmējami pieņemšanas-nodošanas aktā.

4.4. Parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, Abonents apliecina, ka ir saņēmis Inventāru labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.

5. VIGO apņemas:

5.1.  Sniegt Klientam Pakalpojumus saskaņā ar Līgumu un nodrošināt Pakalpojumu kvalitāti.

5.2. Ar informāciju par VIGO Pakalpojumu kvalitāti, kā arī kvalitāti ietekmējošiem faktoriem var iepazīties rakstot uz e-pastu info@vigo.health. VIGO Pakalpojumu kvalitātes parametri ir norādīti atbilstoši CE marķējuma 3. klases medicīnas preču klasifikācijas nosacījumiem.
5.3. Nodrošināt Klientam iespēju iesniegt ziņojumus par pakalpojumu kvalitātes problēmām un saņemt bezmaksas konsultācijas, rakstot info@vigo.health.

5.4. Veikt abonēšanas maksas pārrēķinu proporcionāli par laika periodu, kad VIGO vainas dēļ VIGO Pakalpojumus nav bijis iespējams izmantot vispār.  Gadījumus, kad Pakalpojumi nav atbilduši tādai kvalitātei, kādu VIGO ir noteicis publiski sniegtajā informācijā vigo.health, pa tālruni +371 25765595 VIGO izskata individuāli. Abonēšanas maksas pārrēķina summu VIGO ieskaita kā Abonenta avansa maksājumu un iekļauj to nākamajā Abonentam izrakstītajā rēķinā. VIGO neatbild par tiem Pakalpojumu kvalitātes traucējumiem, kas radušies no VIGO neatkarīgu apstākļu dēļ. VIGO neatlīdzina Abonentam negūto peļņu vai citus netiešos zaudējumus.

5.5. Nodrošināt Abonenta personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, šiem Līguma noteikumiem un Privātuma politikai.

5.6. Mainīt Abonenta Lietotāja numuru vienīgi Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai pēc Abonenta pieprasījuma.

5.7. Sniegt Abonentam detalizētu rehabilitācijas progresa atskaiti Lietotnē vai pēc pieprasījuma atbilstoši VIGO noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

5.8. Vienu mēnesi iepriekš paziņot Abonentam par izmaiņām Pakalpojumu abonēšanas maksā, norēķinu kārtībā, Abonēšanas plāna un citos maksājumos kas saskaņā ar Līgumu ir attiecināmi uz Abonentu, VIGO līguma noteikumos, izņemot gadījumus, ja tiek veiktas Klientam labvēlīgas izmaiņas vai izmaiņas ir notikušas Latvijas Republikas vai starptautisko normatīvo aktu rezultātā.

5.9.  VIGO ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības trešajai personai.

5.10. VIGO garantē, ka Ierīce ir bez defektiem, ka tā atbilst tās izgatavotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem attiecīgajam preču veidam.

5.11. Sākot ar Ierīces saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdi, iestājas pilna Abonenta un Lietotāja atbildība par Ierīci, izņemot bojājumus, kas radušies no Lietotāja darbības neatkarīgu apstākļu dēļ.

5.12. Abonenta profils ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Lietotāja profilu ir tiesīgs izveidot VIGO. VIGO ir tiesīgs Lietotāja  profilu izveidot, nosūtot aktivizācijas saiti uz Abonenta Līgumā norādīto e-pasta adresi. Vairāk par VIGO lietošanu un noteikumiem vigo.health.

6. Abonents apņemas

6.1. Sniegt precīzus un patiesus datus par sevi, slēdzot Līgumu.

6.2. Ievērot un iepazīties ar VIGO Līguma noteikumiem, Lietošanas noteikumiem, Pirkuma atcelšanas noteikumiem un citiem noteikumiem, kas nosaka VIGO pakalpojumu izmantošanas kārtību un atteikuma tiesības.

6.3. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot par jebkurām izmaiņām Līguma norādītajos datos, kā arī citu informāciju, kas var ietekmēt Abonenta Līguma izpildi, tajā skaitā, informāciju par Abonenta maksātnespēju, likvidāciju vai reorganizāciju.

6.4. Kopā ar Lietotni lietot normatīvajiem aktiem atbilstošas galiekārtas, kas ir saderīgas ar Lietotni un atļautas lietošanai Latvijā, pretējā gadījumā Abonentam nav tiesību iesniegt sūdzības VIGO. Pirms Pakalpojumu lietošanas uzsākšanas pārliecināties, ka ierīce ir saderīga izmantošanai ar Pakalpojumiem.

6.5. Nodrošināt, ka trešo personu rīcībā nesankcionēti netiek nodota Abonentam piešķirtā SIM karte, Ierīce un planšetdatora statīvs, Lietotnes Lietotāja numurs un parole, un citi Abonenta drošības kodi (turpmāk – autorizācijas un autentifikācijas līdzekļi), kā arī veikt to savlaicīgu nomaiņu. Abonents uzņemas pilnu atbildību par rīcību Mājaslapā un/ vai Lietotnē, atzīstot rīcību par sev saistošu, ja tiek veiktas izmaiņas, izmantojot Abonenta lietotājvārdu un paroli.

6.6. Lietot Komplektu atbilstoši tā Ekspluatācijas noteikumiem. Parakstot šo līgumu Abonents apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, pieejami vigo.health sadaļā Ekspluatācijas noteikumi.

6.7. Atdot Komplektu tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā Komplekts tika saņemts, izņemot nomas laikam atbilstošu mehānisko nodilumu. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par Inventāra apkopi saskaņā arVIGO apstiprināta remonta pakalpojumu sniedzēja cenrādi vai pēc VIGO speciālistu vērtējuma.

6.8. Atgriezt Ierīci VIGO pēc Lietotnes lietošanas termiņa beigām, Līguma izbeigšanas, kas paredzēts Līguma 7.1. – 7.3. punkta noteiktajā kārtībā, ja tas netiek pagarināts.

6.9. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, paziņot VIGO, zvanot pa tālruni +371 25765595 vai rakstot uz info[at]vigo.health, par trešo personu nesankcionētu piekļuvi Abonenta autorizācijas un/vai autentifikācijas līdzekļiem, par SIM kartes un/vai Ierīces pazaudēšanu vai nozagšanu. Ja VIGO no Abonenta nav saņēmusi attiecīgu paziņojumu par iepriekš minētajiem pārkāpumiem, Abonentam maksa par Pakalpojumiem un/ vai Ierīci rēķinā tiek iekļauta pilnā apmērā atbilstoši līgumu noteikumiem.

6.10. Norādītajā kārtībā un termiņā veikt VIGO sniegto Pakalpojumu rēķinu apmaksu. Kavējot vai pilnā apmērā neveicot rēķinā norādītās summas apmaksu rēķinā norādītajā termiņā, Abonents apņemas samaksāt līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru kavējuma dienu. Ja nokavētā rēķina apmaksa tiek veikta 30 dienu laikā, skaitot no rēķina samaksas termiņa, visi Abonenta Pakalpojumi tiks atjaunoti automātiski. Ja rēķinu apmaksa tiek veikta vēlāk (bet ne ilgāk kā 60 dienu laikā no rēķina apmaksas termiņa), Abonentam ir jāsazinās ar VIGO, lai atjaunotu Pakalpojumu darbību. Ja Abonents neapmaksā rēķinu vismaz 60 dienu laikā no rēķina izsūtīšanas brīža vai nesazinās ar VIGO iepriekš norādītajos gadījumos, VIGO ir tiesības izbeigt visus spēkā esošus līgumus ar Abonentu, kā arī pieprasīt Abonentam segt Ierīces piegādes maksas samaksu par tās atgriešanu.

6.11.  Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 sundu laikā ziņot, zvanot pa tālruni +371 25765595 vai rakstot uz e-pastu info[at]vigo.health, par Ierīces bojājumiem, zādzību vai nozaudēšanu. Abonents apņemas pilnā apmērā veikt Ierīces remonta vērtības apmaksu Lietotāja rīcības rezultātā radušos Ierīces bojājumu gadījumā, kas pierādīti ar tehniskās ekspertīzes atzinumu. Pilnā apmērā veikt Ierīces vērtības atmaksu zādzības vai  nozaudēšanas gadījumā.

7. VIGO pakalpojumu izbeigšanas kārtība

7.1.VIGO var ar vai bez brīdinājuma izbeigt un/vai pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, kā arī nosūtīt rēķinu par Pakalpojumu atlikušo vērtības samaksu, šādos gadījumos:

7.1.1. Abonents pārkāpj šī Līguma un/vai Ierīces Ekspluatācijas noteikumus;

7.1.2. Abonents vai Valsts policija lūdz bloķēt SIM karti un/vai Ierīces IMEI kodu;

7.1.3. Abonents Līgumā ir norādījis neprecīzus datus. Pakalpojumu sniegšana tiks atjaunota pēc precīzu datu saņemšanas;

7.1.4. Pakalpojumu saņemšanai tiek lietotas tādas ierīces, ko Latvijā nav atļauts lietot;

7.1.5. Ierīce, SIM karte, lietotāja numurs, cita identifikācijas moduļa karte vai Pakalpojumi bez VIGO piekrišanas tiek izmantoti, lai sniegtu Pakalpojumus vai pārraidītu signālus tālāk trešajām personām ar vai bez atlīdzības;

7.1.6. Numurs ir izmantots pretlikumīgi citu elektronisko sakaru komersantu sakaru plūsmas novirzīšanai mobilajā tīklā.

7.1.7. Abonents izmanto Pakalpojumu, pārkāpjot Godīgas lietošanas politiku;

7.1.8. Abonentam ir apturēta saimnieciskā darbība, ierosināts maksātnespējas process un/ vai uzsākts tiesiskās aizsardzības process;

7.1.9. Radušās pamatotas aizdomas par Klienta darbībām saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, kā arī, ja Abonents ir iekļauts Latvijai saistošo sankciju sarakstā.

7.2. VIGO var pārtraukt un pēc tam izbeigt visu Pakalpojumu sniegšanu, kas izriet no visiem starp Abonentu un VIGO noslēgtajiem līgumiem, ja Abonents rēķinā norādītajā samaksas termiņā rēķina apmaksu nav veicis vai ir veicis daļēji, un pēc VIGO brīdinājuma saņemšanas par rēķina apmaksas pienākumu, parādu nav samaksājis. Par laika periodu, kad Abonentam Pakalpojumu sniegšana tika pārtraukta Abonenta rēķina parāda dēļ, VIGO aprēķina Pakalpojumu abonēšanas maksu, līdz parāds tiek apmaksāts vai tiek izbeigts ar VIGO noslēgtais Līgums.

7.3. Ja Pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta vai izbeigta, iestājoties kādam no šajā punktā norādītajiem iemesliem, VIGO ir tiesības bloķēt Abonenta Ierīces saskaņā ar Līguma noteikumiem un pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, kas izriet no visiem starp Abonentu un VIGO noslēgtajiem Līgumiem.

7.4. Lai atjaunotu Pakalpojumu, kas tika izbeigts vai pārtraukts saskaņā ar šajā punktā norādītajiem iemesliem, Abonentam ir jāsazinās ar VIGO komandu par tālruni +371 25675595 vai jāraksta uz e-pastu info[at]vigo.health.

8. Abonenta Līguma izbeigšanas kārtība

8.1. Līgums tiek izbeigts 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Abonenta iesnieguma par Līguma izbeigšanu saņemšanas. Abonentam ir pienākums apmaksāt gala rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem.

8.2.Abonentam ir tiesības bez līgumsoda izbeigt šo Līgumu viena mēneša laikā pēc tam, kad viņš saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir saņēmis informāciju par grozījumiem noteikumos, kas ir Abonentam nelabvēlīgi, izņemot gadījumus, kad grozījumi izriet no Latvijas Republikas tiesību aktiem. Līguma izbeigšana neatbrīvo Abonentu no pienākuma norēķināties par izmantotajiem Pakalpojumiem.

8.3. Abonents var lūgt bloķēt SIM karti un/vai Lietotāja profilu, un/vai Ierīces IMEI kodu. Ja to pieļaus Latvijas Republikas normatīvie akti, pamatojoties uz Abonenta lūgumu SIM kartes un/ vai Lietotāja profila un/vai Ierīces darbība var tikt atjaunota. Ja VIGO nesaņem Abonenta lūgumu par SIM kartes, Ierīces un/vai Lietotāja profila atjaunošanu 1 (vienu) mēnesi pēc Abonenta iesniegtā bloķēšanas lūguma, VIGO uzskatīs Līgumu par izbeigtu.

8.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Abonentu no pienākuma izpildīt maksājuma saistības pret VIGO.