Līguma noteikumi

Šī līguma un ar to saistīto līgumattiecību izpildei Pārzinis, SIA Vigo Health reģ.Nr. 44103119060, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 4, Rīga, LV-1010, izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus apstrādās Klienta personas datus. Klienta personas datus Pārziņa uzdevumā ir tiesīgas apstrādāt tikai no Pārziņa puses pilnvarotas personas jeb datu Apstrādātāji. Klienta personas datu apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats, datu glabāšanas termiņš, Pārziņa leģitīmās intereses,personas datu saņēmēji, profilēšanā ietvertā loģika un paredzētās sekas, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija tiek norādīta Pārziņa Privātuma politikā, kas ir Abonenta līguma neatņemama sastāvdaļa.

1. Līgumā lietotie termini:

1.1. Vigo Health: SIA Vigo Health, reģ.Nr. 44103119060, jur. adrese: Kronvalda bulvāris 4, Rīga, Latvija, LV-1010.

1.2. Lietotājs: fiziska persona, kas izmanto insulta rehabilitācijas lietotnes VIGO sniegtos pakalpojumus.

1.3. Abonents: fiziska vai juridiska persona, kas ir uz sava vārda/nosaukuma noslēgusi līgumu par digitālās insulta rehabilitācijas pakalpojumu (insulta rehabilitācijas lietotnes VIGO u.c.) saņemšanu no SIA Vigo Health.

1.4. Ierīce: planšetdators Apple iPad 7th Gen 10.2” Wi-Fi+Cellular 32GB Silver MW6C2HC/A un SIM karte.

1.5. Lietotne: Vigo Health izstrādātā insulta rehabilitācijas lietotne VIGO.

1.6. Komplekts: Lietotnes, Ierīces un Ierīcei paredzētā planšetdatora statīva vai Lietotnes un Ierīces nedalāma kopība.

1.7. Abonēšanas plāns: Lietotnes un tai piemēroto nomas piederumu dažādas kombinācijas atbilstoši mājaslapā pieejamajai informācijai: vigo.health/lv/cenradis/

1.8. Pakalpojums: Abonēšanas plānam pakārtotais Komplekts vai Lietotne, kuru apmaksājis Abonents.

1.9.  Apstrādātājs: juridiska persona, kura Pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

1.10. Līgums: Abonēšanas plāna disatnces līgums un tam piederīgie nosacījumi, Privātuma politika, Lietošanas noteikumi.

1.11. Mājaslapa: Vigo Health izveidota interneta vietne www.vigo.health, kas paredzēta Lietotāja pieteikuma  iesniegšanai un Abonēšanas plānu apmaksai.

1.12. Rēķins: Pakalpojuma apmaksas pieprasījums, kurā iekļauta maksājamā summa un pušu rekvizīti, kas tiek nosūtīts uz Abonenta norādīto saziņas adresi.

2. Vigo Health sniegtie Pakalpojumi

2.1. Izstrādātājs sniedz medicīniskās rehabilitācijas atbalsta pakalpojumus insulta radīto funkcionālo un emocionālo traucējumu mazināšanai Latvijas teritorijā ar Lietotnes un Ierīces starpniecību vai ar kādiem citiem tam piemērotiem līdzekļiem, atbilstoši Abonēšanas plānam un šiem Lietošanas noteikumiem.

2.2. Pakalpojuma cena, iekļaujot PVN, tiek noteikta atbilstoši Vigo Health Mājaslapas sadaļā Cenrādis norādītajai informācijai un ir skaidri atspoguļota Rēķinā. Vigo Health sagatavo un nosūta Abonentam uz  Līgumā  norādīto korespondences adresi Abonenta izvēlēto Rēķina veidu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķina apmaksa  pilnā apmērā uzskatāma par Abonenta piekrišanu Līguma nosacījumiem un Lietošanas noteikumiem.

2.3. Vigo Health uz Abonenta norādīto  saziņas adresi sniedz apstiprinājumu vai noraidījumu Lietotnes izmēģinājumam, Komplekta saņemšanai, Pakalpojuma saņemšanas minimālo termiņu un citu informāciju. Vigo Health apstiprinājums uzskatāms par Pakalpojuma apstiprinājumu. Pieeja Lietotnei vai Komplekts uz Abonenta norādīto adresi tiek nodrošināts tikai pēc tam, kad viņš ir veicis Rēķina apmaksu pilnā apmērā.

2.4. Abonenta pienākums ir apmaksāt Rēķinu pilnā apmērā Rēķinā norādītajā termiņā.

3. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi

3.1. Līguma sastādīšanai Abonentam nepieciešams norādīt personas informāciju (vārds, uzvārds, personas kods), kā arī kontaktinformāciju (adrese, e-pasts vai tālruņa numurs). Līgums stājas spēkā līdz ar Rēķina apmaksas brīdī. Vigo Health ir tiesības atteikt Līguma noslēgšanu un pakalpojuma sniegšanu, nepaskaidrojot iemeslu.

3.2. Abonents var mainīt Abonēšanas plānu, Rēķina saņemšanas veidu, kā arī kontaktinformāciju (korespondences adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni), rakstot no Līgumā reģistrētā e-pasta Vigo Health klientu akalpošanas komandai uz e-pastu: sveiki[at]vigo.health. Vigo Health sniedz atbildi Abonēšanas plāna maiņas pieprasījumam 3 (trīs) darba dienu laikā. Lai identificētu Abonentu, var tikt izmantoti Lietotāja personas dati vai IP adrese. VIGO ir tiesības veikt Abonenta identifikācijas pārbaudi, uzdodot papildu jautājumus. Attālināti sniegta informācija Vigo Health Mājaslapā un/ vai iesniegums ir uzskatāma par Abonenta piekrišanu datu apstrādei, ja notikusi Abonenta identifikācija. Abonentam ir tiesības atteikties no Pakalpojuma 14 dienu laikā kopš Rēķina apmaksas brīža (iegādājoties Komplektu “Digitālais”), bet 14 dienu laikā kopš Komplekta saņemšanas brīža (iegādājoties Komplektu “Pilnais” vai “Pilnais Plus”). Pēc atteikuma formas aizpildīšanas un iesniegšanas Mājaslapā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā Abonentam tiek atmaksāta visa iemaksātā Rēķina summa.

4. Pakalpojuma izmantošanas termiņi un nosacījumi

4.1. Noslēdzot Līgumu, Abonentam tiek piešķirts viņa izvēlētais un apmaksātais Abonēšanas plāna veids un izsniegts atbilstošais Komplekts (ja tas paredzēts iegādātajā Abonēšanas plānā). Lietotni var sākt izmantot 2 (divu) darba dienu laikā pēc paroles uzstādīšanas, savukārt Komplektu uzreiz pēc tā saņemšanas un profila paroles uzstādīšanas. Komplekta piegādi Vigo Health veiks 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Rēķina apmaksas. Gadījumā, ja Abonents noslēdz Līgumu, bet Pakalpojums netiek apmaksāts 14 darba dienu laikā no Rēķina saņemšanas dienas, tas tiek izbeigts, iestājoties visām sekām, kas izriet no šī Līguma izbeigšanas, tajā skaitā, bet ne tikai, tiek izbeigti jebkādi citi ar to saistītie līgumi un vienošanās.

4.2. Pirms Pakalpojuma Rēķina apmaksas un lietošanas uzsākšanas Abonentam un Lietotājam jāiepazīstās un jāapstiprina sava piekrišana Vigo Health Lietošanas noteikumiem, Privātuma politikai un Pirkuma atcelšanas noteikumiem, kuri pieejami Mājaslapas sadaļās Lietošanas noteikumi un Pirkuma atteikuma noteikumi.

4.3. Komplekts tiek nodots un atdots, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa. Jebkuri Komplekta bojājumi, kas nav nolietojuma pazīmes, ja tādi ir radušies, atzīmējami pieņemšanas-nodošanas aktā.

4.4. Parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, Abonents apliecina, ka ir saņēmis Komplektu labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.

5. Vigo Health apņemas:

5.1.  Sniegt Klientam Pakalpojumu saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī nodrošināt Pakalpojuma nemainīgu kvalitāti.

5.2. Ar informāciju par Vigo Health Pakalpojuma kvalitāti, kā arī kvalitāti ietekmējošiem faktoriem var iepazīties rakstot uz e-pastu info[at]vigo.health. Pakalpojuma kvalitātes parametri ir noteikti atbilstoši CE marķējuma 1. klases medicīnas preču klasifikācijas standartam.

5.3. Nodrošināt Lietotājam un Abonentam iespēju iesniegt ziņojumus par Pakalpojuma kvalitātes problēmām un traucējumiem, par tiem saņemt bezmaksas konsultācijas, rakstot sveiki[at]vigo.health.

5.4. Veikt Rēķina summas pārrēķinu proporcionāli par laika periodu, kad Vigo Health vainas dēļ Pakalpojumu nav bijis iespējams izmantot vispār.  Gadījumus, kad Pakalpojums nav atbildis tādai kvalitātei, kādu Vigo Health ir noteicis publiski pieejamajā informācijā Mājaslapā, Vigo Health izskata individuāli, pieņemot sūdzības pa tālruni +371 25765595. Abonēšanas maksas pārrēķina summu Vigo Health ieskaita kā Abonenta avansa maksājumu un iekļauj to nākamajā Abonentam izrakstītajā Rēķinā. Ja Abonents neturpina Pakalpojuma saņemšanu, visa neizlietotā avansa maksājuma summa tiek atgriezta pilnā apmērā. Vigo Health neatbild par tiem Pakalpojumu kvalitātes traucējumiem, kas radušies no Vigo Health neatkarīgu apstākļu dēļ. Vigo Health neatlīdzina Abonentam negūto peļņu vai citus netiešos zaudējumus.

5.5. Nodrošināt Abonenta un Lieatotāja personas datu apstrādes atbilstību Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām, šiem Līguma noteikumiem un Vigo Health Privātuma politikai.

5.6. Mainīt Abonentam izsniegto Lietotāja numuru vienīgi Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai pēc Abonenta pieprasījuma.

5.7. Sniegt Abonentam detalizētu rehabilitācijas progresa atskaiti Lietotnē vai pēc pieprasījuma atbilstoši Vigo health Lietošanas noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

5.8. Piecas darba dienas iepriekš paziņot Abonentam par izmaiņām Pakalpojumu abonēšanas maksā, norēķinu kārtībā, Abonēšanas plāna un citos maksājumos kas saskaņā ar Līgumu ir attiecināmi uz Abonentu, Līguma noteikumos, izņemot gadījumus, ja tiek veiktas Abonentam labvēlīgas izmaiņas vai izmaiņas ir notikušas Latvijas Republikas vai starptautisko normatīvo aktu rezultātā.

5.9.  Vigo Health ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības trešajai personai.

5.10. Vigo Health garantē, ka Komplektā ietilpstošā Ierīce ir bez defektiem, ka tā atbilst tās izgatavotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem attiecīgajam preču veidam.

5.11. Sākot ar Ierīces saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdi, iestājas pilna Abonenta un Lietotāja atbildība par Ierīci, izņemot bojājumus, kas radušies no Lietotāja darbības neatkarīgu apstākļu dēļ un Ierīces dabiskā nolietojuma rezultātā.

5.12. Lietotāja profils ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. TIkai Vigo Health ir tiesīgs izveidot Lietotāja profilu, nosūtot aktivizācijas saiti, lietotājvārdu un pieejas paroli uz Abonenta Līgumā norādīto e-pasta adresi. Vairāk par VIGO lietošanu un noteikumiem www.vigo.health.

6. Abonents apņemas

6.1. Sniegt Vigo Health precīzus un patiesus datus par sevi un Lietotāju, slēdzot Līgumu.

6.2. Ievērot un iepazīties ar Vigo Health Līguma noteikumiem, Lietošanas noteikumiem, Pirkuma atcelšanas noteikumiem, Privātuma politiku un citiem noteikumiem, kas nosaka Vigo Health pakalpojumu izmantošanas kārtību un atteikuma tiesības.

6.3. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot par jebkurām izmaiņām Līguma norādītajos datos, kā arī citu informāciju, kas var ietekmēt Abonenta Līguma izpildi, tajā skaitā, informāciju par Abonenta maksātnespēju, likvidāciju vai reorganizāciju.

6.4. Kopā ar Lietotni lietot tikai normatīvajiem aktiem atbilstošas galiekārtas, kas ir saderīgas ar Lietotni un atļautas lietošanai Latvijā, pretējā gadījumā Abonentam nav tiesību iesniegt sūdzības Vigo Health. Pirms Pakalpojumu lietošanas uzsākšanas pārliecināties, ka galiekārta ir saderīga izmantošanai ar Lietotni.

6.5. Nodrošināt, ka trešo personu rīcībā nesankcionēti netiek nodota Abonentam piešķirtā SIM karte, Ierīce un planšetdatora statīvs, Lietotnes Lietotāja numurs un parole, un citi Abonenta drošības kodi (turpmāk – autorizācijas un autentifikācijas līdzekļi), kā arī ziņot, rakstot uz sveiki[at]vigo.health, par datu noplūdi trešajām personām. Abonents uzņemas pilnu atbildību par rīcību Mājaslapā un/ vai Lietotnē, atzīstot rīcību par sev saistošu, ja Lietotnē tiek veiktas izmaiņas, izmantojot Abonentam nosūtīto lietotājvārdu un paroli.

6.6. Lietot Komplektu un Lietotni atbilstoši to Lietošanas noteikumiem. Piekrītot šī Līguma nosacījumiem, Abonents apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, pieejami Mājaslapas sadaļā Lietošanas noteikumi.

6.7. Atdot Komplektu tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā Komplekts tika saņemts, izņemot nomas laikam atbilstošu mehānisko nodilumu. Šī noteikuma neievērošanas gadījumāVigo Health ir tiesības prasīt papildu samaksu par Ierīces un planšetdatora statīva apkopi saskaņā ar Vigo Health apstiprināta remonta pakalpojumu sniedzēja cenrādi vai pēc Vigo Health speciālistu vērtējuma.

6.8. Atgriezt Ierīci Vigo Health norādītajā veidā pēc Līgumā noteiktā termiņa beigām, Līguma priekšlaicīgas izbeigšanas, kas paredzēts Līguma 7.1. – 7.3. punkta noteiktajā kārtībā, ja Pakalpojums netiek pagarināts.

6.9. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, paziņot Vigo Health, zvanot pa tālruni +371 25765595 vai rakstot uz info[at]vigo.health, par trešo personu nesankcionētu piekļuvi Abonenta autorizācijas un/vai autentifikācijas līdzekļiem, par SIM kartes un/vai Ierīces pazaudēšanu vai nozagšanu. Ja VIGO no Abonenta nav saņēmusi attiecīgu paziņojumu par iepriekš minētajiem pārkāpumiem, Abonentam maksa par Pakalpojumiem un/ vai Ierīci rēķinā tiek iekļauta pilnā apmērā atbilstoši Līguma noteikumiem.

6.10. Norādītajā kārtībā un termiņā veikt VIGO sniegtā Pakalpojuma Rēķinu apmaksu. Kavējot vai pilnā apmērā neveicot Rēķinā norādītās summas apmaksu norādītajā termiņā, Abonents apņemas samaksāt līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru kavējuma dienu. Ja nokavētā Rēķina apmaksa netiek veikta 30 dienu laikā no Rēķina samaksas termiņa pēdējās dienas, Pakalpojums tiks automātiski atslēgts. Ja Rēķinu apmaksa tiek veikta vēlāk (bet ne ilgāk kā 60 dienu laikā no Rēķina apmaksas termiņa), Abonentam ir jāsazinās ar Vigo Health, lai atjaunotu Pakalpojumu darbību. Ja Abonents neapmaksā Rēķinu vismaz 60 dienu laikā no rēķina izsūtīšanas brīža vai nesazinās ar Vigo Health iepriekš norādītajos gadījumos, Vigo Health ir tiesības izbeigt visus spēkā esošus līgumus ar Abonentu, kā arī pieprasīt Abonentam segt Ierīces piegādes maksu par tās atgriešanu.

6.11.  Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 sundu laikā ziņot, zvanot pa tālruni +371 25765595 vai rakstot uz e-pastu info[at]vigo.health, sniegt informāciju par Ierīces bojājumiem, zādzību vai nozaudēšanu. Abonents apņemas pilnā apmērā veikt Ierīces remonta vērtības apmaksu Lietotāja apzinātas rīcības rezultātā radušos Ierīces bojājumu gadījumā, kas pierādīti ar tehniskās ekspertīzes atzinumu. Pilnā apmērā veikt Ierīces vērtības atmaksu zādzības vai nozaudēšanas gadījumā.

7. Pakalpojuma izbeigšanas kārtība

7.1.Vigo Health var ar vai bez brīdinājuma izbeigt un/vai pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, kā arī nosūtīt Rēķinu par Pakalpojuma atlikušo vērtības samaksu, šādos gadījumos:

7.1.1. Abonents pārkāpj šī Līguma un/vai Ierīces Lietošanas noteikumus;

7.1.2. Abonents vai Valsts policija lūdz bloķēt SIM karti un/vai Ierīces IMEI kodu;

7.1.3. Abonents Līgumā ir norādījis neprecīzus datus. Pakalpojuma sniegšana tiks atjaunota pēc precīzu datu saņemšanas;

7.1.4. Pakalpojuma saņemšanai tiek lietotas tādas ierīces, ko Latvijā nav atļauts lietot;

7.1.5. Ierīce, SIM karte, lietotāja numurs, cita identifikācijas moduļa karte vai Pakalpojums bez Vigo Health piekrišanas tiek izmantoti, lai sniegtu Pakalpojumu vai pārraidītu signālus tālāk trešajām personām ar vai bez atlīdzības;

7.1.6. Numurs ir izmantots pretlikumīgi citu elektronisko sakaru komersantu sakaru plūsmas novirzīšanai mobilajā tīklā.

7.1.7. Abonents izmanto Pakalpojumu, pārkāpjot Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku;

7.1.8. Abonentam ir apturēta saimnieciskā darbība, ierosināts maksātnespējas process un/ vai uzsākts tiesiskās aizsardzības process;

7.1.9. Radušās pamatotas aizdomas par Lietotāja vaii Abonenta darbībām saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, kā arī, ja Abonents ir iekļauts Latvijai saistošo sankciju sarakstā.

7.2. Vigo Health var pārtraukt un pēc tam izbeigt Pakalpojuma sniegšanu, kas izriet no visiem starp Abonentu un Vigo Health noslēgtajiem līgumiem, ja Abonents rēķinā norādītajā samaksas termiņā Rēķina apmaksu nav veicis un pēc Vigo Health brīdinājuma saņemšanas par Rēķina apmaksas pienākumu, parādu nav samaksājis. Par laika periodu, kad Abonentam Pakalpojuma sniegšana tika pārtraukta Rēķina parāda dēļ, Vigo Health aprēķina Pakalpojuma abonēšanas maksu, līdz parāds tiek apmaksāts vai tiek izbeigts ar Vigo Health noslēgtais Līgums.

7.3. Ja Pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta vai izbeigta, iestājoties kādam no šajā punktā norādītajiem iemesliem, Vigo Health ir tiesības bloķēt uz Abonenta norādīto adresi nosūtītās Ierīces saskaņā ar Līguma noteikumiem un pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, kas izriet no visiem starp Abonentu un Vigo Health noslēgtajiem Līgumiem.

7.4. Lai atjaunotu Pakalpojumu, kas tika izbeigts vai pārtraukts saskaņā ar šajā punktā norādītajiem iemesliem, Abonentam ir jāsazinās ar Vigo Health komandu par tālruni +371 25675595 vai jāraksta uz e-pastu info[at]vigo.health.

8. Abonenta Līguma izbeigšanas kārtība

8.1. Līgums tiek izbeigts 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Abonenta iesnieguma par Līguma izbeigšanu saņemšanas. Abonentam ir pienākums apmaksāt gala Rēķinu par faktiski saņemto Pakalpojumu.

8.2.Abonentam ir tiesības bez līgumsoda izbeigt šo Līgumu viena mēneša laikā pēc tam, kad viņš saskaņā ar šī Līguma noteikumiem ir saņēmis informāciju par grozījumiem noteikumos, kas ir Abonentam nelabvēlīgi, izņemot gadījumus, kad grozījumi izriet no Latvijas Republikas tiesību aktiem. Līguma izbeigšana neatbrīvo Abonentu no pienākuma norēķināties par faktiski saņemto Pakalpojumu.

8.3. Abonents var lūgt bloķēt SIM karti un/vai Lietotāja profilu, un/vai Ierīces IMEI kodu. Ja to pieļauj Latvijas Republikas normatīvie akti, pamatojoties uz Abonenta lūgumu SIM kartes un/ vai Lietotāja profila un/vai Ierīces darbība var tikt atjaunota. Ja Vigo Health nesaņem Abonenta lūgumu par SIM kartes, Ierīces un/vai Lietotāja profila atjaunošanu 1 (vienu) mēnesi pēc Abonenta iesniegtā bloķēšanas lūguma, Vigo Health uzskatīs Līgumu par izbeigtu.

8.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Abonentu no pienākuma izpildīt maksājuma saistības pret Vigo Health.

Pierakstīties ziņām

Uzzini vairāk par insultu un atveseļošanās procesu ar Vigo ikmēneša ziņu lapu