Lietošanas noteikumi

Piemērošana/vispārīgie noteikumi

Tiešsaistes lietotne VIGO (turpmāk tekstā – Lietotne) ir paredzēta atbalsta pakalpojumu sniegšanai rehabilitācijas procesā insulta izraisītu fizisku un emocionālu traucējumu gadījumā. Lietotnes satura pakotnē ietilpst viss tajā izmantoto vizuālā, video, teksta un audiodatņu savienojums vai atsevišķas šo satura elementu vienības. Lejupielādējot un izmantojot Lietotni, Jūs piekrītat un apņematies ievērot zemāk norādītos Lietotnes lietošanas noteikumus un ar tiem saistītos dokumentus. 

Lietotnes Lietošanas noteikumus varat lejupielādēt un izprintēt vigo.health/lietosanas-noteikumi. 

Lietotne var identificēt jūsu atrašanās vietu un personu, balstoties datos, kas iegūti no jūsu izmantotās ierīces IP adreses, Lietotāja pieejas datiem (parole, lietotājvārds) vai citiem Lietotāja analītikas datiem.  Lietotnei ir nepieciešams mobilās ierīces pieslēgums bezvadu tīklam (Wi-Fi) vai arī ierīcei ir jābūt ieslēgtam mobilajam datu tīklam.

LIETOTNES ĪPAŠNIEKS

Intelektuālā īpašuma tiesības un autortiesības par Lietotni pieder SIA Vigo Health reģ. numurs 44103119060, PVN identifikācijas numurs LV44103119060, adrese: Kronvalda bulvāris 4, Rīga, Latvija, LV-1010, e-pasta adrese: info[at]vigo.health, tīmekļa vietne www.vigo.health (turpmāk – Lietotnes izstrādātājs).

MŪSU PAKALPOJUMI

Lietotne VIGO ir  planšetdatora programmatūra, ar kuru tiek sniegts medicīniskās rehabilitācijas atbalsta pakalpojums insulta radīto funkcionālo un emocionālo traucējumu mazināšanai. To ir iespējams lejupielādēt Apple App Store vietnē. Lietotāja reģistrācija iespējama tikai pēc piekrišanas Abonēšanas līguma un lietošanas nosacījumiem, Privātuma politikai un pakalpojuma apmaksas pilnā apmērā. 

Piekļuves dati Lietotājam tiek nosūtīti 3 (trīs) dienu laikā no  Pakalpojuma apmaksas dienas. Pieteikuma nosūtīšana Lietotnes izstrādātājam vēl nenozīmē pakalpojuma apstiprinājumu. Pakalpojuma pieteikums tiek izskatīts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc saņemšanas. 

 Lietotnes izstrādātājs apgalvo, ka VIGO nekādā veidā neaizstāj medicīnas profesionāļu sniegtos pakalpojumus un ārstēšanu multiprofesionālas mediķu komandas uzraudzībā. Pakalpojums ir paredzēts tikai un vienīgi kā atbalsts insulta medicīniskās rehabilitācijas procesā, un neatvieto medicīnas profesionāļu konsultācijas vai norādījumus. Lietotnes izstrādātājs negarantē, ka Lietotne ļaus sasniegt noteiktus rehabilitācijas rezultātus. un Sekošana Lietotnē atrodamajiem norādījumiem ir lietotāja paša atbildība. Lietotājs pats uzņemas riskus, kas rodas šīs Lietošanas instrukcijas neievērošanas vai Lietotnē norādīto drošības pasākumu un drošas lietošanas apstākļu neievērošanas gadījumā.

Lietotne ir lietojama tikai Apple iPad ierīcēs, kas darbojas ar kādu no iPadOS operētājsistēmas versijām. Lietotni ir iespējams saņemt arī komplektā, iznomājot Apple iPad 7th Gen ierīci un ierīces statīvu, komplektā iekļauta arī statīva salikšanas instrukcija.   

1. REĢISTRĀCIJA UN LIETOTĀJA KONTS

1.1. Lietotāja konta reģistrācija ir atļauta tikai lietotāja atrašanās vietā spēkā esošajos tiesību aktos noteikto pilngadību sasniegušām fiziskām personām. Nepilngadīgām personām reģistrācija bez vecāku piekrišanas ir aizliegta.

1.2. Katram lietotājam Vigo Health komanda reģistrē personīgo lietotāja kontu, kas paredzēts tikai un vienīgi autorizētā lietotāja individuālai lietošanai. Lietotnes nodošana trešo personu valdījumā un jebkāda veida izplatīšanas aizliegums atrunāts šo noteikumu sadaļā Intelektuālā īpašuma tiesības un izmantošana.

1.3. Lietotājam tiek piešķirts lietotājvārds, unikālo paroli lietotājs izvēlās un ievada pats, saņemot Lietotnes pieejas datus. Parole  jāglabā drošā, citiem nepieejamā vietā, lai piekļuve kontam un tajā esošajiem datiem būtu tikai un vienīgi pašam lietotājam. Lietotājam jāierobežo pieeja ierīcei ar kuras palīdzību tiek izmantota Lietotne, lai novērstu neatļautu trešo personu piekļuvi lietotāja datiem. Lietošanas instrukcija atrodama šeit.

1.4. Līdz tiesību aktos noteiktajai robežai, lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas viņa lietotāja kontā, izmantojot viņam piederošos reģistrēšanās datus.

1.5. Lietotāja konta deaktvizācija un datu dzēšana iespējama pēc lietotāja pieprasījuma, rakstot uz sveiki[at]vigo.health un norādot abonenta līguma numuru, lietotājvārdu un konta dzēšanas pieprasījuma iemeslu.

2. LIETOTĀJA VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI

2.1. Lietotājs drīkst izmantot Lietotni saskaņā ar šajos Lietošanas noteikumos norādīto informāciju, kā arī visiem attiecināmajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

2.2. Lietotājam jāizvairās no jebkāda veida aktivitātēm, kuras var ietekmēt Lietotnes darbību, tehnisko stāvokli vai radīt pārslogojumu tās tehniskajai infrastruktūrai. Tas iekļauj sekojošas darbības:

2.2.1. lietojumprogrammu, skriptu un datubāžu izmantošana koplietojumā ar Lietotni un citiem pakalpojumiem;

2.2.2. automatizētas nolasīšanas, bloķēšanas, pārrakstīšanas vai citas pārveidošanas un datu un/vai satura kopēšanas darbības, ja vien tas nav nepieciešams Lietotnes korektai izmantošanai;

2.2.3. jebkāda veida publiska Lietotnes satura vai tehnisko datu izpaušana bez Lietotnes izstrādātāja rakstiskas atļaujas;

2.3. Lietotnes izstrādātājs neuzņemas atbildību par Lietotnes neatbilstību lietotāja mobilajai ierīcei vai jebkurai citai iekārtai un programmatūrai, kas nav paredzēta Lietotnes izmantošanas mērķim. Lietotnes izstrādātājs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad lietotājs ierīces un programmatūras nesavienojamības dēļ nevar lejupielādēt, piekļūt Lietotnei vai jebkāda veida komunikācijas sistēmu kļūmju gadījumiem, kas rezultējas Lietotnes darbības pārtraukumos vai nepieejamībā. Lietotnes izstrādātājs nav atbildīgs par gadījumiem, kad lietotāja apzinātas darbības rezultātā Lietotnes datubāzē uzglabātā lietotāja informācija kļūst viņam nepieejama vai tiek neatgriezeniski dzēsta. Lietotnes izstrādātājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās no gadījumiem, kad Lietotne ir izmantota neatbilstošos un neparedzamos apstākļos vai bojājumi tai ir radušies lietotāja rīcības rezultātā.

2.4. Lietotājam ir pienākums pir lietotnes lietošanas uzsākšanas pārliecināties par lietošanas vides drošumu un piemērotību aktīvai vingrošanai. Lietotājiem virs 50 gadu vecuma ir ieteicams pirms lietotnes lietošanas uzsākšanas pārbaudīt savu asinsspiedienu un pārliecināties, ka tas ir nepārsniedz normas robežas (aptuvenā norma: 120/80mmHg).

3. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN IZMANTOŠANAS TIESĪBAS

3.1. Lietotne satur datus: tekstu, video, audio, grafiskos attēlus un citu informāciju (turpmāk – Saturs), kurus aizsargā Intellektuālā īpašuma likums Lietotnes izstrādātāja vai trešo personu labā. Lietotājam nav atļauts izplatīt, kopēt, atveidot vai kā citādi publiski izplatīt Lietotnes Saturu, ja vien nav saņemta Lietotnes izstrādātāja izsniegta rakstiska atļauja.

3.2. Lietotnes pamatā esošā programmatūra ir aizsargāta ar Autortiesību likumu. Programmatūras izmantošana ir ierobežota tiktāl, cik to paredz Lietotnes lietotājam pieejamais Saturs un tiesību akti. Vairāk pieejas un rīcības tiesību nav izsniedzams, balstoties autortiesībās. Lietotājam nav atļauts kopēt vai papildināt programmatūru ārpus tās palaišanai un lietošanai pieļaujamajām robežām vai pieļaut trešo personu piekļuvi Lietotnes Saturam un lietotāja profilam, ja vien tas nav paredzēts noslēgtajos līgumos. Lietotājam nav atļauts kopēt un izplatīt vai dot pieeju Lietotnei, izmantojot platformas un tīklus, kas iespējo tās izmantošanu vairāku ierīču vienlaicīgai lietošanai. Lietotājam nav atļauts iznomāt, aizdot, pārdot vai bez Lietotnes izstrādātāja ziņas nodot Lietotni, tās Komplektu vai Lietotnes pamata programmatūru trešajām personām.

3.3. Lietotājam nav aļauts kopēt (ja vien tas nav atļauts vai noteikts izmantošanas mērķim), dekompilēt, pielietot reversās inženierijas metodes, izjaukt un mēģinat iegūt pirmtkodu, pārveidot vai radīt atvasinātas programmatūras no Lietotnes Satura un programmatūras koda.

3.4. Izņemot turpmāk noteiktās tiesības, visas Intelektuālā īpašuma tiesības pieder un paliek Lietotnes izstrādātāja īpašumā, un īpašnieks ir visa Lietotnes Satura un koda turētājs.

4. ATBILDĪBA

4.1. Neierobežota atbildība: Lietotnes izstrādātājs ir pilnibā atbildīgs par ar nolūku un rupjas neuzmanības dēļ pieļauto, saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likumu. Lietotnes izstrādātājs nav atbildīgs par Lietotnes izmantošanai paredzētā tehniskā aprīkojuma kļūmēm, kuras ir  šī tehniskā aprīkojuma ražotāja pieļautas. Lietotnes izstrādātājs ir atbildīgs tikai  par Lietotnes tehniskajām kļūmēm, kas radušās no Lietotnes izmantošanas paredzamos apstākļos saskaņā ar Lietošanas Noteikumiem un nav lietotātaja apzinātas darbības rezultāts.

4.2. Atbildības robežas: Citos gadījumos Lietotnes istrādātājs ir atbildīgs par nebūtisku neuzmanību vien līguma noteikumu pārkāpumu gadījumos, kuru izpildīšana paredzēta spēkā esošā līguma īstenošanas nosacījumos, un, kuru ievērošanā balstīta  klienta uzticība (būtiskie pienākumi). Ņemot vērā tās apmēru, atbildību ierobežo zaudējuma summas apmērs, kas bija paredzams līguma nosalēgšanas brīdī un ir tipisks šāda veida līgumiem. Šis atbildības ierobežojums skar arī Lietotnes izstrādātāja tehniskos aģentus.

5. LIETOŠANAS ILGUMS, ATTEIKŠANĀS

5.1. Noslēgtais distances Abonēšanas līguma minimālais darbības termiņš ir viens mēnesis Lietotājs var jebkurā brīdī lauzt distances Abonēšanas līgumu, atinstalējot Lietotni un/vai atsakoties no pakalpojuma abonēšanas, rakstot uz sveiki[at]vigo.health. Lietotājs var atteikties no pakalpojuma 14 dienu laikā kopš lietotnes instalēšanas vai komplekta piegādes brīža, aizpildot Lietotnes izstrādātāja mājaslapā atrodamo Atteikuma formu un saņemt naudas atmaksu pilnā apmērā 14 (četrpadsmit) dienu laikā kopš atteikuma formas pieņemšanas.

5.2. Lietotnes izstrādātājs var jebkurā brīdī lauzt Abonēšanas līgumu jebkāda iemesla dēļ, bez lietotāja iepriekšējas brīdināšanas, tāpat arī Lietotnes izstrādātājam ir tiesības liegt vai ierobežot piekļuvi Lietotnei, mainīt vai pārtraukt pakalpojuma sniegšanas un Abonēšanas līguma nosacījumus.

5.3. Šajos Noteikumos iekļautie normatīvi, kuri kontekstuāli ir paredzēti, šo Noteikumu mērķiem, būs spēkā pēc šo noteikumu likvidācijas un būs izpildāmi arī pēc tam.

6. PRIVĀTUMS, DATU IZMANTOŠANA

6.1. Informācija par personas datu ievākšanu un apstrādi atrodama Lietotnes izstrādātāja Privātuma politikā www.vigo.health/privatuma-politika/

7. TIEŠSAISTES KONFLIKTU RISINĀŠANA

7.1. Jebkuru ārpustiesas konfliktu, kas saistīti ar pakalpojuma kvalitāti, saņemšanas kārtību vai citiem ar pakalpojumu saistītiem jautājumiem, risināšana notiek pārrunu ceļā. Ja šo konfliktu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, lietotājam ir jāiesniedz Lietotnes izstrādātājam brīvā formā sastādīts iesniegums, kurā norādīta problēmas būtība, prasījums un tā pamatojums, nosūtot to uz sveiki[at]vigo.health vai nosūtot to pa pastu. Lietotnes izstrādātājs sniedz rakstisku atbildi 15 darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas brīža. Ja lietotāju neapmierina lietotnes izstrādātāja atbilde, viņš ir tiesīgs vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

7.2. Eiropas Komisija (EK) ir uzstādījusi tīmekļa platformu tiešsaistes konfliktu risināšanai. Šī platforma ir ar tiešsaistē noslēgtiem līgumiem saistītu jautājumu ārpustiesas risināšanas kontakpunkts. Varat piekļūt platformai šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.3. Lietotnes izstrādātājam nav pienākuma piedalīties konfliktu risināšanas procesā patērētāju sūdzību padomes priekšā un Lietotnes izstrādātājs neiesaistāmies patērētāju sūdzību izskatīšanā, balstoties Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Šo Noteikumu papildinājumi vai labojumi jāiesniedz rakstveidā. Šis attiecināms arī uz rakstveida atteikumiem.

8.2. Uz šajos noteikumos minēto ir attiecināmi Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti. Likumi, kas ir spēkā lietotāja dzīvesvietas valstī, ir attiecināmi uz šiem Noteikumiem un paliek negrozīti. Rīga ir pieņemta par jurisdikcijas vietu un jebkāda veida konfliktu, kas var izrietēt no šiem noteikumiem, risināšanas vietu.

Pierakstīties ziņām

Uzzini vairāk par insultu un atveseļošanās procesu ar Vigo ikmēneša ziņu lapu