TIEŠSAISTES LIETOTNES “VIGO” LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Tiešsaistes lietotne VIGO (turpmāk – Lietotne) ir paredzēta rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai insulta izraisītu fizisku un emocionālu traucējumu gadījumā. Lejupielādējot un izmantojot Lietotni, jūs apņematies ievērot tālāk norādītos Lietotnes lietošanas noteikumus un apstiprināt, ka piekrītat tos ievērot. Lietotnes Lietošanas noteikumus varat lejupielādēt un izprintēt vigo.health/lietosanas-noteikumi.

Lietotne var identificēt jūsu atrašanās vietu, balstoties datos, kas iegūti no jūsu izmantotā ierīces IP adreses.  Lietotnei ir nepieciešams mobilās ierīces pieslēgums bezvadu tīklam (Wi-Fi) vai arī ierīcei ir jābūt ieslēgtam mobilajam tīklam.

LIETOTNES ĪPAŠNIEKS

Intelektuālā īpašuma tiesības un autortiesības par Lietotni pieder SIA “Vigobot” reģ. numurs 44103119060, PVN identifikācijas numurs LV44103119060, adrese: Zirņu iela 21-10, Cēsis, Cēsu novads, Latvija, e-pasta adrese sveiki@vigo.health, tīmekļa vietne vigo.health (turpmāk – Lietotnes izstrādātājs vai “Mēs”).

MŪSU PAKALPOJUMI

Mēs apgalvojam, ka VIGO nekādā veidā neaizstāj medicīnas profesionāļu sniegtos pakalpojumus un ārstēšanu. Pakalpojums ir paredzēts tikai un vienīgi kā atbalsts atlabšanas procesā, un neatveido medicīnas profesionāļu konsultācijas vai norādījumus.Mēs negarantējam, ka Lietotne ļaus sasniegt noteiktus rehabilitācijas rezultātus. Vingrinājumu un Lietotnes norādījumu pildīšana ir lietotāja paša atbildība.

1. REĢISTRĀCIJA UN LIETOTĀJA KONTS

1.1. Lietotāja konta reģistrācija ir atļauta tikai likumā noteikto pilngadību sasniegušām fiziskām personām. Nepilngadīgām personām reģistrācija ir aizliegta.

1.2. Lietotājam tiek piešķirts lietotājvārds, unikālo paroli lietotājs izvēlās un ievada pats. Parole  jāglabā drošā, citiem nepieejamā vietā, lai piekļuve kontam un tajā esošajiem datiem būtu tikai un vienīgi pašam lietotājam. Lietotājam jāierobežo pieeja ierīcei ar kuras palīdzību tiek izmantota Lietotne, lai novērstu neatļautu trešo personu piekļuvi lietotāja datiem.

1.3. Līdz likumā noteiktajai robežai, lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas viņa lietotāja kontā, izmantojot viņam piederošos reģistrēšanās datus.

2. LIETOTĀJA VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI

2.1. Lietotājs drīkst izmantot Lietotni saskaņā ar šajos Lietošanas Noteikumos norādīto informāciju, kā arī visiem attiecināmajiem likumiem un normatīvajiem aktiem.

2.2. Lietotājam jāizvairās no jebkāda veida aktivitātēm, kuras var ietekmēt Lietotnes darbību vai radīt pārslogojumu tās tehniskajai infrastruktūrai. Tas iekļauj sekojošas darbības:

2.2.1. lietojumprogrammu, skriptu un datubāžu izmantošana koplietojumā ar Lietotni un citiem pakalpojumiem;

2.2.2. automatizētas nolasīšanas, bloķēšanas, pārrakstīšanas vai citas pārveidošanas un datu un/vai satura kopēšanas darbības, ja vien tas nav nepieciešams Lietotnes korektai izmantošanai;

2.2.3. jebkāda veida publiska Lietotnes satura izpaušana bez Lietotnes izstrādātāja rakstiskas vai mutiskas atļaujas;

2.3. Lietotnes izstrādātājs nenes atbildību par Lietotnes neatbilstību letotāja mobilajai ierīcei vai jebkurai citai iekārtai un programmatūrai, kas nav paredzēta Lietotnes izmantošanas mērķim. Lietotnes izstrādātājs nenes atbildību par gadījumiem, kad lietotājs ierīces un programmatūras nesavienojamības dēļ nevar lejupielādēt, piekļūt Lietotnei vai jebkāda veida komunikācijas sistēmu kļumju gadījumiem, kas rezultējās Lietotnes darbības pārtraukumos vai nepieejamībā.

4. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN IZMANTOŠANAS TIESĪBAS

4.1. Lietotne satur datus, tekstu, video, audio, grafiskos attēlus un citu informāciju (turpmāk – Saturs), kurus aizsargā Intellektuālā īpašuma likums Lietotnes izstrādātāja vai trešo personu labā. Lietotājam nav atļauts izplatīt, kopēt Lietotnes Saturu, ja vien nav saņemta Lietotnes izstrādātāja izsniegta rakstiska atļauja.

4.2. Lietotnes pamatā esošā programmatūra ir aizsargāta ar Autortiesību likumu. Programmatūras izmantošana ir ierobežota tiktāl, cik to paredz Lietotnes lietotājam pieejamais Saturs un likums. Vairāk pieejas un rīcības tiesību nav izsniedzams, balstoties autortiesībās. Lietotājam nav atļauts kopēt vai papildināt programmatūru ārpus tās palaišanai un lietošanai pieļaujamajām robežām vai pieļaut trešo personu piekļuvi Lietotnes Saturam un lietotāja profilam, ja vien tas nav paredzēts noslēgtajos līgumos. Lietotājam nav atļauts kopēt un izplatīt vai dot pieeju Lietotnei, izmantojot platformas un tīklus, kas iespējo tās izmantošanu vairāku ierīču vienlaicīgai lietošanai. Lietotājam nav atļauts iznomāt, aizdot, pārdot vai bez Lietotnes izstrādātāja ziņas nodot Lietotni vai Lietotnes pamata programmatūru.

4.3. Lietotājam nav aļauts kopēt (ja vien tas nav atļauts vai noteikts izmantošanas mērķim), dekompilēt, pielietot reversās inženierijas metodes, izjaukt un mēģinat iegūt pirmtkodu, pārveidot vai radīt atvasinātas programmatūras no Lietotnes Satura un programmatūras koda.

4.4. Izņemot turpmāk noteiktās tiesības, visas Intelektuālā īpašuma tiesības pieder un paliek Lietotnes izstrādātāja īpašumā, un īpašnieks ir visa Lietotnes Satura un koda turētājs.

5. ATBILDĪBA

5.1. Neierobežota atbildība: Lietotnes izstrādātājs ir pilnibā atbildīgs par ar nolūku un rupjas neuzmanības dēļ pieļauto, saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likumu. Lietotnes turētājs ir pilnībā atbildīgs par nebūtisku neuzmanību dzīvības, ķermeņa vai veselības apdraudējuma dēļ.

5.2. Atbildības robežas: Citos gadījumos Lietotnes istrādātājs ir atbildīgs par nebūtisku neuzmanību vien līguma noteikumu pārkāpumu gadījumos, kuru izpildīšana paredzēta spēkā esošā līguma īstenošanas nosacījumos, un, kuru ievērošanā balstīta  klienta uzticība (būtiskie pienākumi). Ņemot vērā tās apmēru, atbildību ierobežo zaudējuma summas apmērs, kas bija paredzams līguma nosalēgšanas brīdī un ir tipisks šāda veida līgumiem. Šis atbildības ierobežojums skar arī Lietotnes izstrādātāja tehniskos aģentus.

6. LIETOŠANAS ILGUMS, ATTEIKŠANĀS

6.1. Noslēgtais līgums ir beztermiņa. Lietotājs var jebkurā brīdī lauzt līgumu, atinstalējot Lietotni un/vai atsakoties no pakalpojumu abonēšanas.

6.2. Lietotnes turētājs var jebkurā brīdī lauzt līgumu jebkāda iemesla dēļ, bez lietotāja iepriekšējas informēšanas, tāpat arī Lietotnes turētājam ir tiesības liegt vai ierobežot piekļuvi Lietotnei, mainīt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanas nosacījumus.

6.3. Šajos Noteikumos iekļautie normatīvi, kuri kontekstuāli ir paredzēti, šo Noteikumu mērķiem, būs spēkā pēc šo noteikumu likvidācijas un būs izpildāmi arī pēc tam.

7. PRIVĀTUMS, DATU IZMANTOŠANA

7.1. Informācija par personas datu ievākšanu un apstrādi atrodama Lietotnes izstrādātāja Privātuma Politikā www.vigo.health/privatuma-politika/

8. TIEŠSAISTES KONFLIKTU RISINĀŠANA

8.1. Eiropas Komisija (EK) ir uzstādījusi tīmekļa platformu tiešsaistes konfliktu risināšanai. Šī platforma ir ar tiešsaistē noslēgtiem līgumiem saistītu jautājumu ārpustiesas risināšanas kontakpunkts. Varat piekļūt platformai šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.2. Mums nav pienākuma piedalīties konfliktu risināšanas procesā patērētāju sūdzību padomes priekšā un Mēs neiesaistāmies patērētāju sūdzību izskatīšanā, balstoties Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Šo Noteikumu papildinājumi vai labojumi jāiesniedz rakstveidā. Šis attiecināms arī uz rakstveida atteikumiem.

9.2. Uz šajos noteikumos minēto ir attiecināms Latvijas Republikas likums. Likumi, kas ir spēkā lietotāja dzīvesvietas valstī, ir attiecināmi uz šiem Noteikumiem un paliek negrozīti. Rīga ir pieņemta par jurisdikcijas vietu un jebkāda veida konfliktu, kas var izrietēt no šī kontrakta, risināšanas vietu.